Rozwijamy projekt Uniwersytet Odpowiedzialny

Projekt Uniwersytet Odpowiedzialny – Sieć Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości stanowi kontynuację dwóch projektów realizowanych w 2021 i 2022 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego: Programu Pilotażowego „Uniwersytet Odpowiedzialny” oraz „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje”.

Jego główną ideą jest stymulacja współpracy między środowiskiem akademickim a szkołami, placówkami oświatowymi, NGO i mieszkańcami w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całego regionu. Kluczowym elementem projektu jest opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie koncepcji Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości (SKIP) w małopolskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ich działalność będzie opierać się na zaangażowaniu i aktywności uczniów, którzy na wstępie zdiagnozują problem w ich najbliższym otoczeniu, a następnie wypracują jego rozwiązanie z wykorzystaniem m.in. inspiracji pochodzących z przedsiębiorczości społecznej czy innowacji społecznych.

Uzupełnieniem działalności w projekcie będzie opracowanie modelu integracji uczniów z Ukrainy w Małopolsce, działania upowszechniające rezultaty projektu i konferencja końcowa.

Działania te przyczynią się m.in. do: pogłębienia uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów, doskonalenia technik nabywania wiedzy oraz działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną oraz rozwoju potencjału indywidualnych talentów.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kontakt do organizatora: Fundacja GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków; koordynator: Magdalena Sobesto-Wiejak, email: magdalena.sobesto@fundacjagap.pl, tel. 12 423 76 05.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Patronat Honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.