Mogę, chcę, potrafię - rekrutacja szkół do projektu

Zapraszamy szkoły z Małopolski do udziału w cyklu działań edukacyjnych w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje”. Motyw przewodni przedsięwzięcia brzmi: Mogę, chcę, potrafię. W szkole, która zgłosi się do udziału w projekcie, zostanie utworzona grupa projektowa składająca się z 15 uczniów oraz 2 nauczycieli. Każda grupa w ramach zajęć pozalekcyjnych będzie realizować projekt  z wykorzystaniem metodologii STEAM*.

Zapewniamy:

 • wynagrodzenie dla nauczycieli – opiekunów grupy projektowej z ramienia szkoły,
 • szkolenia i warsztaty przygotowujące nauczycieli do pracy według metodologii STAEM,
 • materiały edukacyjne,
 • warsztaty merytoryczne dla uczniów z zakresu pracy grupowej oraz wystąpień publicznych,
 • stałą opiekę merytoryczną i trenerską ze strony tutora – nauczyciela akademickiego oraz przedstawiciela instytucji partnerskiej,
 • możliwość wyboru zagadnienia problemowego pozyskanego od organizatora i instytucji partnerskich (Fundacja GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowskie Centrum Informacji Ukraińskiej).

Szczegóły realizacji projektu w szkołach:

1. Jaki jest cel projektu?

a) pogłębienie uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów,

b) doskonalenie technik nabywania wiedzy i umiejętności oraz zwiększenie uczestnictwa uczniów
w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną,

c) rozwój potencjału indywidualnych talentów wśród młodzieży z Małopolski.

2. Kogo zapraszamy do udziału w projekcie?

 • Szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe z terenu Małopolski.
 • Zgłoszoną przez szkołę grupę 15 uczniów z  klas 6-8 szkoły podstawowej lub z klas 1-2 szkoły ponadpodstawowej, która powinna mieć charakter międzyoddziałowy lub międzyklasowy.
 • Dwóch opiekunów grupy projektowej (nauczycieli dowolnej specjalności), którzy będą pracować z grupami wymiennie/rotacyjnie lub na zasadzie zastępstwa.

3. Jakie są etapy realizacji cyklu działań edukacyjnych?

a) Wybranie przez uczniów i opiekunów najbardziej interesującego tematu/zagadnienia problemowego projektu spośród zaproponowanych przez organizatora i instytucje partnerskie.

b) Szkolenie i warsztaty dla nauczycieli – opiekunów grup projektowych. Każdy opiekun zobowiązany jest do ukończenia warsztatów pt. Projekt STEAM jako narzędzie aktywizacji potencjału, motywacji
i umiejętności uczniów
(12 godz. dydaktycznych) oraz warsztatów pt. Planowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych metodą STEAM (8 godz. dydaktycznych). Szczegółowy poniżej w sekcji SZKOLENIA.

c) Realizacja projektu w szkołach przez uczniów przy wsparciu nauczycieli – opiekunów grup projektowych i tutorów akademickich oraz przedstawicieli instytucji partnerskich:

 • Spotkanie inauguracyjne – prezentacja problemu i jego założeń przez przedstawicieli organizatora i instytucji partnerskich zgłaszających zadanie do projektów (z udziałem uczniów i opiekunów grup projektowych, tutora, przedstawiciela organizatora i instytucji partnerskich) (2 godziny).
 • Warsztaty wprowadzające do zagadnień merytorycznych niezbędnych do realizacji projektu, realizowane przez tutora (4 godziny).
 • Warsztaty z zakresu pracy grupowej: budowanie zespołu, badanie ról zespołowych, realizowane przez tutora i opiekuna grupy (po 2 godziny).
 • Realizacja projektu zgodnie z założeniami metodologii STEAM. Dzięki zastosowaniu sposobu nauczania konsolidującego pięć kluczowych bloków tematycznych: nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki uczestnicy zespołu projektowego będą stymulowani do realizacji innowacyjnych i niekonwencjonalnych rozwiązań (20 godzin).
 • Wstępna wersja produktu projektu i pierwsza ewaluacja projektu uczniowskiego (przy wsparciu opiekunów grupy, w konsultacji z tutorem) (4 godziny).
 • Warsztaty przygotowawcze do wystąpień publicznych, realizowane przez tutora (4 godziny).
 • Zakończenie i prezentacja produktu finalnego projektu i wstępna jego ocena, realizowane przez opiekuna grupy projektowej oraz tutora (4 godziny).

O kwalifikacji do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz treść uzasadnienia zawartego w formularzu zgłoszeniowym.

Tematy/zagadnienia problemowe pozyskane od organizatora i instytucji partnerskich (Fundacja GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowskie Centrum Informacji Ukraińskiej). Należy wybrać jeden i wskazać go w formularzu zgłoszeniowym:

 • Dla dobra wspólnego. Jak promować produkty i usługi wytworzone w społecznie odpowiedzialny sposób?
 • Zróbmy to razem. Jak promować działalność spółdzielni uczniowskich jako atrakcyjnej formy nauki przedsiębiorczości i współpracy wśród uczniów?
 • Żeby nie brakło nam wody. Jak przeciwdziałać suszy w najbliższym otoczeniu?
 • Myśląc o przyszłości. Jak otworzyć własną firmę, która ma szansę na sukces?
 • Wiem, co jem. Jak zmienić nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży?
 • Miejsce dobre do życia. Jak uczynić naszą miejscowość bardziej przyjazną dla mieszkańców?
 • Technologia nie zna granic. Na ile nowoczesne narzędzia ICT mogą pomóc w komunikowaniu się osobom z różnych krajów?

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w projekcie trwają do 30 czerwca 2022 r. włącznie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej, należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem: https://tiny.pl/9z1zd

* STEAM to interdyscyplinarne podejście do nauczania i uczenia się, umożliwiające  poszukiwanie, krytyczne myślenie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Realizując projekt STEAM-owy pracujemy z uczniami nad wybranym zagadnieniem, integrując treści z różnych dyscyplin: nauka (Science), technologia (Technology), inżynieria (Engineering), sztuka (Art), matematyka (Mathematics). Zależy nam też na tym, aby podjęte przez zespoły projektowe zagadnienia miały charakter problemowy, czyli otwierały drogę do badania, eksperymentowania, doświadczania. Rolą zespołu projektowego będzie więc znalezienie rozwiązania problemu zawartego w temacie projektu poprzez zintegrowanie  wiedzy i umiejętności z 5 dyscyplin, wchodzących w zakres STEAM. Dzięki temu kształcimy uczniów zdolnych do podejmowania przemyślanego ryzyka, chętnych uczenia się przez doświadczenie, wytrwałych w rozwiązywaniu problemów, chętnych do współpracy i działających poprzez proces twórczy.

SZKOLENIA

I. Temat warsztatów: Projekt STEAM jako narzędzie aktywizacji potencjału, motywacji i umiejętności uczniów.

Adresaci warsztatów: wszyscy zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych
i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

Celem warsztatów jest wprowadzenie do pracy z uczniami projektu edukacyjnego, opartego na modelu STEAM. STEAM to interdyscyplinarne podejście do nauczania i uczenia się, umożliwiające  poszukiwanie, krytyczne myślenie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Realizując projekt STEAM-owy pracujemy
z uczniami nad wybranym zagadnieniem/problemem, integrując: naukę (Science), technologię (Technology), inżynierię (Engineering), sztukę (Art) i matematykę (Mathematics).

Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych.

Miejsce realizacji: zajęcia zostaną zrealizowane w formie stacjonarnej w Krakowie; istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innej lokalizacji w przypadku, gdy ze względu na miejsce zamieszkania zakwalifikowanych uczestników będzie możliwość utworzenia grupy w innej miejscowości.

Termin: warsztaty odbędą się w dniach 24-25.08.2022 lub 9-10.09.2022; na etapie zgłoszeń na szkolenie uczestnicy mogą wskazać najbardziej dogodny dla siebie termin.

Opis warsztatów: uczestnicy poszerzą znajomość zasad pracy metodą projektu edukacyjnego, w tym projektu opartego na strategii problemowego uczenia się; poznają teoretyczne podstawy modelu STEAM; przeanalizują sposób planowania i realizacji projektu z uwzględnieniem projektu realizowanego
w modelu STEAM.

Organizator zapewnia: materiały edukacyjne i dydaktyczne, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia sygnowane przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Warsztaty poprowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, specjaliści w zakresie pracy metodą projektu oraz wykorzystania ICT w dydaktyce przedmiotów nieinformatycznych, autorzy materiałów dydaktycznych i publikacji w obszarze tematycznym szkolenia.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach trwają do 30 czerwca 2022 r. włącznie. Zgłoszenia przyjmowane są
w formie elektronicznej, należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem: https://tiny.pl/9z1kt Udział w szkoleniu nie obliguje uczestników do żadnych dalszych działań, z wyjątkiem nauczycieli, którzy mają pełnić funkcję opiekunów grup w szkołach zakwalifikowanych do projektu.

II. Temat warsztatów: Planowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych metodą projektu STEAM.

Adresaci warsztatów: nauczyciele – opiekunowie projektów i dyrektorzy szkół (fakultatywnie), zakwalifikowanych do projektu (nabór zamknięty), 6 osób; szkolenie jest kontynuacją warsztatów pt. „Projekt STEAM jako narzędzie aktywizacji potencjału, motywacji i umiejętności uczniów”.

Celem warsztatów jest  przygotowanie nauczycieli – opiekunów projektów zakwalifikowanych szkół do realizacji zajęć w ramach komponentu wdrożeniowego w szkołach.

Liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych.

Miejsce realizacji: zajęcia zostaną zrealizowane w formie stacjonarnej w miejscu adekwatnym do lokalizacji szkół zakwalifikowanych do projektu.

Termin: sierpień/wrzesień 2022 – warsztaty odbędą się w terminie uzgodnionym ze szkołami zakwalifikowanymi do projektu.

Opis warsztatów: planowanie oraz praktyczne aspekty realizacji projektów metodą STEAM.

Organizator zapewnia: materiały edukacyjne i dydaktyczne, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia sygnowane przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Warsztaty poprowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, specjaliści w zakresie pracy metodą projektu oraz wykorzystania ICT w dydaktyce przedmiotów nieinformatycznych, autorzy materiałów dydaktycznych i publikacji w obszarze tematycznym szkolenia.

Zasady zgłoszenia do udziału w warsztatach zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Udział
w warsztatach obliguje uczestników do dalszych działań wdrożeniowych w szkołach w ramach projektu.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Kontakt do organizatora: Fundacja GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków; koordynator: Magdalena Sobesto-Wiejak, email: magdalena.sobesto@fundacjagap.pl, tel. 12 423 76 05.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.