Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dr Łukasz Cieślik o projekcie Uniwersytet Odpowiedzialny

Obecność Uniwersytetu Ekonomicznego w przestrzeni edukacyjnej, która uwzględnia współpracę z uczniami i nauczycielami szkół, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz podmiotami III sektora gospodarki, to znakomita szansa nie tylko na podniesienie jakości kształcenia w Małopolsce, ale również na umocnienie modelu partnerstwa międzyinstytucjonalnego. Stanowi to jeden z filarów nowoczesnej i skutecznej edukacji, która powinna odpowiadać na współczesne potrzeby, wynikające z dynamicznie zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym zmian.

Idea tworzenia międzysektorowej sieci współpracy z pewnością ułatwi zaangażowanym podmiotom wzmocnienie własnego potencjału rozwojowego oraz wymianę doświadczeń i wiedzy, jak również podkreśli niezwykle ważną ich funkcję, jako instytucji społecznie odpowiedzialnych. W konsekwencji przyczyni się do rozwoju nie tylko kapitału intelektualnego, ale również kapitału społecznego Małopolski. Tak rozumiana edukacja ma niezwykle istotny wymiar kulturotwórczy. Prowadzi do podejmowania aktywności na poszczególnych etapach edukacyjnych z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i perspektyw. Przez to przygotowuje uczniów, nauczycieli i wszystkie osoby zaangażowane w realizację zadań edukacyjnych do aktywnego i twórczego „uczenia się”, a także pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz przyjmowania postawy odpowiedzialności za życie wspólnotowe we wszystkich jego wymiarach.

W ofercie edukacyjnej realizowanej w ramach programu pilotażowego „Uniwersytet odpowiedzialny”, podejmuje się tak istotne tematy jak: przedsiębiorczość, bezpieczeństwo
w Internecie, czy kreatywne myślenie, które stanowić będą istotny wkład
w rozwijanie kompetencji przyszłości uczniów z małopolskich szkół. Ponadto projekt ma szansę stać się przykładem dobrej praktyki – modelowym rozwiązaniem w zakresie realizacji polityki edukacyjnej państwa, akcentującej konieczność poszukiwania równowagi w realizacji działań prorozwojowych i innowacyjnych z działaniami ukierunkowanymi na włączenie społeczne i wyrównywanie szans edukacyjnych.

dr Łukasz Cieślik

Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli